Wynajem samochodów Warszawa

2016-09-07 11:07
W przypadku któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych, Najemca lub użytkownik nie ma prawa do przyjmowania roszczeń przez osoby trzecie. Jeżeli Najemca lub Użytkownik narusza obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, takie przyjęcie nie będzie wiążąca dla właściciela, a ponadto właściciel może żądać od Najemcy lub płatności Użytkownika kary umownej bez uszczerbku dla właściciela prawa do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych powyżej kwoty kary zastrzeżone.
 
 
 
 
Właściciel jest odpowiedzialny wobec Najemcy lub Użytkownika za jakiekolwiek szkody, które jest następstwem niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy najmu wyłącznie w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wynajem samochodów Warszawa właściciela wpis odnosi się do umów zawartych z podmiotami osób nie będących konsumentami. Właściciel jest odpowiedzialny wobec Najemcy lub Użytkownika za jakiekolwiek szkody, które jest następstwem niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy najmu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach wpis odnosi się do umów zawieranych z konsumentami.